Tài liệu Size Downloads Cập nhật Download
20.1034-2S. Thí nghiệm dây đốt 700oC- Không bắt lửa 1 MB 132 03-06-2022 cropped Favi Icon Phu Son Download
20-2056-5S. Thử nghiệm nhiệt độ 700oC- Không bắt lửa 1 MB 110 03-06-2022 cropped Favi Icon Phu Son Download
49-2018-2S.Thí nghiệm chịu gió C12-C13 – Tấm 25-46mm 3 MB 371 03-06-2022 cropped Favi Icon Phu Son Download