Sự khác nhau giữa GMP-EU và cGMP

Sự khác nhau giữa GMP-EU và cGMP

Nhìn chung hướng dẫn GMP của EU và FDA (cGMP) rất giống nhau, tuy nhiên về chi tiết cũng có một số khác biệt giữa 2 tiêu chuẩn này. Khi cần áp dụng 1 trong 2 tiêu chuẩn này, chúng ta cần biết được những điểm khác biệt giữa chúng để từ đó có phương án làm việc tốt nhất.

Theo dõi, Xu hướng và các Chỉ số Quy trình Chính (KPI)

Theo EU-GMP Chương 1 , “Hệ thống Chất lượng Dược phẩm thích hợp cho việc sản xuất các sản phẩm thuốc phải đảm bảo rằng trạng thái kiểm soát được thiết lập và duy trì bằng cách phát triển và sử dụng các hệ thống giám sát và kiểm soát hiệu quả đối với việc thực hiện quy trình và chất lượng sản phẩm . ” Điều quan trọng là sử dụng KPI để thể hiện trạng thái kiểm soát nhưng cũng để bắt đầu và kiểm soát các quá trình cải tiến liên tục tiềm năng. Công việc này cần được quản lý cấp cao xem xét định kỳ. Nhìn chung, tất cả các quy trình sản xuất phải được “xác định rõ ràng, xem xét một cách có hệ thống theo kinh nghiệm và được chứng minh là có khả năng sản xuất các sản phẩm thuốc một cách nhất quán với chất lượng yêu cầu và tuân thủ các thông số kỹ thuật của chúng”.

Vì vậy, EU sẽ để mắt đến dữ liệu đo lường chất lượng chủ yếu trong quá trình thanh tra GMP trong khi cGMP có một cách tiếp cận khác đó là các nhà sản xuất sẽ gửi các chỉ số chất lượng xác định cho FDA thông qua một cổng thông tin điện tử. FDA sẽ sử dụng các số liệu này để tính toán các số liệu thống kê cụ thể được cho là để cho phép FDA lập kế hoạch kiểm tra dựa trên rủi ro.

Sự khác nhau của vai trò của QP giữa cGMP và EU GMP

Ở EU GMP, Qualified Person (QP – người đủ trình độ) phải chứng nhận việc tuân thủ GMP cho mỗi lô sản phẩm thuốc, thương mại hoặc nghiên cứu (IMP). Trách nhiệm của QP được xác định trong Phụ lục 16 của Hướng dẫn EU-GMP. Nếu các sản phẩm thương mại hoặc IMP được sản xuất hoặc đóng gói tại Hoa Kỳ và sau đó nhập khẩu vào EU, thì cần thử nghiệm phân tích bổ sung tại EU.

Sự khác nhau giữa GMP-EU và cGMP

Ngoài ra, cần có chứng chỉ nhà cung cấp thành công bao gồm đánh giá tuân thủ ban đầu và định kỳ được thực hiện theo Hướng dẫn EU-GMP tương ứng. Các cuộc kiểm toán này được thực hiện bởi QP hoặc nhân danh QP. Việc kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền không thay thế được sự cần thiết của một cuộc kiểm toán. Vì vậy, các công ty Hoa Kỳ sẽ vẫn phải đối mặt với các cuộc kiểm toán của EU, ngay cả sau khi thực hiện đầy đủ MRA.

Tại Hoa Kỳ, Đơn vị Kiểm soát Chất lượng chịu trách nhiệm tiến hành đánh giá hồ sơ sản xuất theo CFR Phần 211.192 và đảm bảo các nhà thầu đáp ứng các tiêu chuẩn GMP (211.22 a).

Tại Hoa Kỳ, Đơn vị Kiểm soát Chất lượng chịu trách nhiệm tiến hành đánh giá hồ sơ sản xuất theo CFR Phần 211.192 và để đảm bảo các nhà thầu đáp ứng các tiêu chuẩn GMP (211.22 a).

Khác biệt giữa thẩm định của EU GMP và cGMP

Đối với thẩm định cũng có sự khác biệt giữa EU GMP và cGMP. Ngày càng có nhiều sự phù hợp giữa Hướng dẫn xác thực quy trình của FDA và Phụ lục 15 sửa đổi (“Chứng nhận và xác nhận”). Sự phù hợp tốt hơn với Hướng dẫn của FDA cũng là một trong những lý do cho việc sửa đổi Phụ lục 15 của Hướng dẫn EU-GMP.

Một điểm khác biệt mà Phụ lục 15 yêu cầu cũng liệt kê các thuộc tính và thông số không quan trọng trong giao thức xác nhận. Hướng dẫn Xác thực Quy trình của FDA chỉ yêu cầu đặc tả các thuộc tính chất lượng quan trọng và các thông số quy trình quan trọng. Phụ lục 15 đề cập đến số lượng tối thiểu là ba, trong khi Hướng dẫn Xác thực Quy trình của FDA không đề cập một con số cụ thể.

Đối với FDA, có một sự khác biệt khác về cách tiếp cận xác nhận quy trình. Trong Phụ lục 15, ba cách tiếp cận được đề cập (truyền thống, xác minh quy trình liên tục, kết hợp), trong khi Hướng dẫn xác thực quy trình của FDA không có sự phân biệt nào. Hơn nữa, các yêu cầu về số liệu thống kê cũng khác nhau trong hai tài liệu. Chủ đề này được nhấn mạnh nhiều hơn trong Hướng dẫn Xác thực Quy trình của FDA. FDA thậm chí còn khuyến cáo rằng một nhà thống kê nên lập các kế hoạch thu thập dữ liệu và cũng nên được tư vấn về việc sử dụng các phương pháp thống kê.

Không có nhu cầu cụ thể về số lượng mẫu tăng lên trong quá trình xác minh liên tục ở Phụ lục 15. FDA cũng nhận thấy sự khác biệt về đối tượng lấy mẫu trong giai đoạn 3 của vòng đời xác nhận quy trình (xác minh quy trình liên tục / liên tục) và yêu cầu số lượng mẫu cao hơn – ít nhất là cho đến khi có đủ dữ liệu để đánh giá tính thay đổi. Không có nhu cầu về số lượng mẫu tăng lên trong quá trình xác minh liên tục trong Phụ lục 15. FDA cũng nhận thấy sự khác biệt về đối tượng lấy mẫu trong giai đoạn 3 của vòng đời xác nhận quy trình (xác minh quy trình liên tục / liên tục) và yêu cầu số lượng mẫu cao hơn – ít nhất là cho đến khi có đủ dữ liệu để đánh giá tính thay đổi. Không có nhu cầu về số lượng mẫu tăng lên trong quá trình xác minh liên tục trong Phụ lục 15.

Chi tiết cụ thể của tiêu chuẩn EU GMP

Kiểm soát ô nhiễm

Sự khác nhau giữa GMP-EU và cGMP

Bản sửa đổi năm 2015 của Tiêu chuẩn EU-GMP Chương 3 và Chương 5 tập trung nhiều vào việc kiểm soát ô nhiễm. Những thay đổi chính trong Chương 3 “Mặt bằng và Thiết bị” mới liên quan đến các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Những thay đổi có liên quan chặt chẽ với việc sửa đổi Chương 5 (“Sản xuất”) và với Hướng dẫn EMA về việc thiết lập các giới hạn phơi nhiễm dựa trên sức khỏe để sử dụng trong việc xác định rủi ro trong sản xuất các sản phẩm thuốc khác nhau trong các cơ sở dùng chung ( EMA / CHMP / CVMP / SWP / 169430/2012 ). Văn bản mới yêu cầu đánh giá dựa trên rủi ro của cơ sở dữ liệu độc chất học. Điều này có nghĩa là các phương tiện chuyên dụng chỉ được yêu cầu nếu không thể kiểm soát các rủi ro đã xác định bằng các biện pháp kỹ thuật hoặc tổ chức thích hợp.

Điều này cũng được hỗ trợ bởi Hướng dẫn về chất độc của EMAs, đã đề cập ở trên. Nó có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 và mô tả đánh giá rủi ro dựa trên đánh giá độc tính của các sản phẩm được sản xuất trong các cơ sở / khu vực sản xuất chung. Chương 5 sửa đổi “Sản xuất” cũng tập trung nhiều vào các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để ngăn ngừa lây nhiễm chéo.

Nhìn chung, cần phải có Chiến lược Kiểm soát Ô nhiễm, được lập thành văn bản và các nguyên tắc QRM nên được sử dụng để đánh giá và kiểm soát các nguy cơ ô nhiễm & ô nhiễm chéo.

Truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng

Chứng chỉ của (tất cả) các nhà cung cấp là nghĩa vụ pháp lý của chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị (MAH). Ngay khi nộp đơn xin cấp phép tiếp thị (MA – Marketing Authorisation), các nhà cung cấp API tương ứng cần được nhà sản xuất đánh giá (và đủ điều kiện).

Điều 46 của Chỉ thị EU 2001/83 / EC yêu cầu rằng (tuân thủ các nguyên tắc GMP) nhà sản xuất sản phẩm phải xác minh sự tuân thủ của nhà sản xuất API mà họ sử dụng bằng cách thực hiện đánh giá tại cơ sở sản xuất và phân phối. Đối với các nhà cung cấp tá dược, việc đánh giá rủi ro được chính thức hóa là điều tối thiểu.

Chương 7 của EU-GMP (“Hoạt động thuê ngoài”) sau đó yêu cầu ” Bên giao hợp đồng chịu trách nhiệm đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp và năng lực của Bên nhận hợp đồng để thực hiện thành công các hoạt động thuê ngoài ” trước khi thực hiện các hoạt động thuê ngoài [7.5 ] và rằng ” Bên giao hợp đồng nên giám sát và xem xét việc thực hiện của Bên nhận hợp đồng.

Theo Phụ lục 16 của Hướng dẫn EU-GMP, QP phải đảm bảo rằng tất cả các cuộc đánh giá đối với các địa điểm liên quan đến sản xuất và thử nghiệm các sản phẩm thuốc và sản xuất hoạt chất đã được thực hiện và báo cáo đánh giá có sẵn cho QP thực hiện chứng nhận.

GMP cho tá dược

Tại EU, có Hướng dẫn GMP cho các nhà cung cấp tá dược: Hướng dẫn ngày 19 tháng 3 năm 2015 về đánh giá rủi ro được chính thức hóa để xác định thực hành sản xuất tốt phù hợp đối với tá dược của các sản phẩm dùng cho người. Kỳ vọng là Người có Giấy phép Sản xuất thực hiện đánh giá rủi ro để đánh giá bất kỳ rủi ro nào liên quan đến nhà sản xuất / nhà cung cấp tá dược để xác định rõ hơn các biện pháp kiểm soát GMP thích hợp và phân loại hồ sơ rủi ro của nhà sản xuất đối với năng lực của nhà cung cấp.

Sản phẩm Panel và Tấm lợp PIR, PU, EPS, XPS, Glasswool, Rockwool thương hiệu Javta được chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng tốt, thông số kỹ thuật đầy đủ, cung cấp đúng tiến độ giúp nhà thầu hoàn thành thi công Công trình đúng thời gian dự kiến. Mọi thông tin về sản phẩm và báo giá, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP PHÚ SƠN

 
Hotline: 0866.98.93.99

Zalo 24/7

 
0866989399